Salgs- og leveringsbetingelser

1 AVTALEGRUNNLAG
1.1 Med mindre annet er skriftlig avtalt, brukes disse salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelsene”) for alle MuteBox ApS’ (”MuteBox”) tilbud, salg, leie, leasingavtaler og leveringer av MuteBox’ produkter (”Produktet”, ”Produkter” eller ”Produktene”) til kunder.

1.2 I tilfelle uoverensstemmelse mellom bestemmelsene i Betingelsene og en skriftlig avtale inngått mellom MuteBox og en kunde, har den skriftlige avtalen forrang. Kundens innkjøpsbetingelser trykt på ordrer eller på annen måte meddelt til MuteBox utgjør ikke en del av avtalegrunnlaget, med mindre dette er tydelig og skriftlig avtalt.


2 PRISER
2.1 Prisen for Produktene følger MuteBox’ gjeldende priser som fremgår av MuteBox’ hjemmeside: www.MuteBox.no på det tidspunktet hvor MuteBox bekrefter kundens ordre, med mindre partene har avtalt annet skriftlig.
2.2 Alle priser angis i norske kroner (kr.) eksklusiv moms som anført i fakturaen. Prisen inkluderer ikke omkostninger relatert til frakt, transport, montering eller forsikring, med mindre dette er tydelig beskrevet i fakturaen.
2.3 Det er kundens ansvar å innberette og betale alle gjeldende skatter og avgifter.
2.4 Såfremt det er avtalt at handelen skal foregå med en annen valuta enn norske kroner (kr.), forbeholder MuteBox seg retten til å foreta prisendringer som resultat av endringer i valutakurser fra tidspunktet fra angivelse av tilbudet og inntil betalingen.


3 SALGSMATERIELL
3.1 Informasjon og data anført i MuteBox’ generelle salgsmateriell, inklusiv hjemmeside, tegninger, beskrivelser, tekniske dokumenter og lign., kan på ingen måte oppfattes som inneholdende garantier, verken direkte eller indirekte, og er kun bindende i det omfang at en skriftlig avtale henviser til slike informasjoner og data.


4 TILBUD OG ENDRING AV ORDRER
4.1 Med mindre annet er skriftlig avtalt, gis det ved angivelse av tilbud en akseptfrist på 10 dages fra den dato tilbudet er datert.
4.2 Ved MuteBox’ ordrebekreftelse kan det ikke etter denne dato foretas endringer i den angitte ordren.


5 BETALING

5.1 Betalingsbetingelsene er netto åtte dager fra levering, merk at for bestillinger over 150 000 NOK belastes 30 % som forskuddsbetaling ved bestilling.
5.2 Betalingsbetingelsene er netto åtte dager fra utstedelsen av proformafakturaen, med mindre andre betalingsfrister spesifikt er angitt.
5.3 Kunden har ikke adgang til noen form for motregning av kjøpsprisen, med mindre MuteBox skriftlig har godkjent en slik motregning.
5.4 Hvis kundens betalingsevne etter MuteBox’ oppfattelse vil bli betydelig redusert etter innlevering av tilbudet fra MuteBox, er MuteBox berettiget til å forlange sikkerhet eller deponering av kjøpsprisen som betingelse for utførelse av ordren.
5.5 MuteBox er berettiget til å suspendere fremtidige leveringer til kunden, inntil denne har betalt til fulle alle utestående beløp.


6 EIENDOMSFORBEHOLD
6.1 Alle solgte Produkter forblir MuteBox’ eiendom inntil leveransen er betalt fullt og helt.


7 LEVERING & MONTERING
7.1 Avtalte leveringsbestemmelser fortolkes i overensstemmelse med de INCOTERMS som er gjeldende på tidspunktet for vftalens inngåelse.
7.2 Med mindre annet er skriftlig avtalt, skjer levering ex-works (EXW).
7.3 MuteBox forbeholder seg retten til å levere helt eller delvist.
7.4 Levering til kantsten. Tillegg ved levering til ytre områder og ikke-brofaste øyer. Kontakt oss for mer informasjon.
7.5 Angrerett.
7.5.1 Ved kjøp, har kunden en angrerett på 100 dager fra MuteBoxen er levert til kunden. Ønsker kunden å benytte seg av angreretten, skal dette skje skriftlig. Angreretten gjelder ikke ved leasing. Ved bestilling av flere MuteBoxer, gjelder angreretten kun for 1 stk. Angreretten frafaller fullstendig ved Produkter som er tilpasset etter kundens ønsker, hvilket også gjelder stikkontakter, m.m.
7.6 Ved montering eller flytting av bokser: Etasjetillegg forventes dersom det ikke er tilgjengelig heis med minimumsmål: 
220cm høy og 100cm bred med plass til 6 personer og med en lastekapasitet på 800 kg. Kontakt oss for mer informasjon.


8 ANSVAR FOR FORSINKELSE
8.1 Levering innenfor 28 dager etter den avtalte levering er ikke å betrakte som forsinkelse.
8.2 MuteBox er ikke ansvarlig overfor kunden eller tredjepart for indirekte tap, herunder tap av produksjon, tap av fortjeneste eller annet økonomisk tap som følge av forsinkelse.
8.3 MuteBox er enn videre ikke ansvarlig for en forsinkelse, med mindre forsinkelses skyldes forsømmelse av MuteBox, eller en tredjepart, som MuteBox er ansvarlig for.


9 ANSVAR FOR MANGLER
9.1 Ved levering og før Produktene anvendes, er kunden forpliktet til å foreta en alminnelig undersøkelse av de leverte Produktene.
9.2 Kunden er ikke berettiget til å påberope seg mangler, så fremt disse ikke skriftlig gjøres gjeldende overfor MuteBox, senest 14 dager fra tidspunktet hvor manglen oppdages av kunden eller burde være oppdaget.
9.3 MuteBox’ ansvar for mangler bortfaller 24 måneder etter levering er foretatt.
9.4 MuteBox er ikke ansvarlig overfor kunden for indirekte tap, herunder tap av produksjon, tap av fortjeneste eller annet økonomisk tap, som følge av mangler ved de leverte Produktene.
9.5 MuteBox er berettiget til å utbedre enhver mangel, herunder ved omlevering, innenfor rimelig tid. Kunden kan ikke påberope seg et krav uten å ha tilbudt MuteBox å utbedre manglen først.
9.6 I tilfelle av at utbedring eller omlevering etter MuteBox’ opfattelse ikke er mulig, forbeholder MuteBox seg retten til å gi en forholdsmessig reduksjon i kjøpsprisen, eller ta i mot defekte Produkter i retur mot en forholdsmessig tilbakebetaling av kjøpesummen til helt og endelig avgjørelse av kundens krav.
9.7 MuteBox’ ansvar for mangler gjelder ikke for mangler som er følge av manglende eller utilstrekkelig vedlikehold, feilbruk, tredjepartsreparasjoner foretatt uten MuteBox’ skriftlige samtykke eller instruksjon, eller hvis det er snakk om tilfeller omfattet av force majeure.
9.8 Alle reklamasjoner håndteres i samarbeid med MuteBox, og foregår på komponentnivå. Ved mangler på en komponent, som f.eks. bunnen, taket eller døren, er det kun denne komponenten som kan byttes.


10 BRUK OG ENDRING AV LEVERTE PRODUKTER
10.1 MuteBox er ikke forpliktet til å foreta avhjelping eller å kompensere kunden, såfremt manglene ved de leverte Produktene skyldes kundens feilbruk, eller annen bruk i strid med de anviste forskriftene fra MuteBox.
10.2 I tilfeller hvor kunden har endret Produktene etter levering, herunder ved maling av Produktene, er MuteBox, uansett oppdagede mangler, ikke forpliktet til å ta tilbake Produktene og/eller tilbakebetale en del av kjøpesummen. Under disse omstendighetene har kunden kun krav på reparasjon fra MuteBox.
10.3 Kunden er ansvarlig for at Produktet er installert og brukes i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Kunden er enn videre ansvarlig for å tilveiebringe alle nødvendige og behørige tillatelser og godkjennelser fra enhver relevant tredjepart og offentlig myndighet til installasjonen eller bruken av Produktet.

11 PRODUKTANSVAR
11.1 MuteBox er alene ansvarlig for produktansvar i det omfang et slikt ansvar følger av ufravikelige bestemmelser i Lov om produktansvar.
11.2 MuteBox er enn videre alene ansvarlig for personskade hvis det bevises at skaden var en følge av uaktsomhet eller forsømmelse av MuteBox, eller en tredjepart for hvem MuteBox er ansvarlig.
11.3 MuteBox er ikke ansvarlig overfor kunden for indirekte tap, herunder tap av produksjon, tap av fortjeneste eller annet økonomisk tap som følge av mangler ved de leverte Produktene.
11.4 I tilfeller hvor krav om produktansvar pålegges MuteBox i relasjon til tredjepart, er kunden forpliktet til å og godtgjøre MuteBox, i det omfang at ansvaret skyldes kundens uaktsomhet, handling eller unnlatelse.
11.5 Kunden er forpliktet til å akseptere samme behørighet og lovvalg som MuteBox i tilfelle rettstvist vedrørende produktansvar.11.6 I tilfelle hvor en tredjepart fremsetter et krav om produktansvar mot en av partene, skal vedkommende part, uten ytterligere opphold gi den annen part beskjed om dette.

12 FORCE MAJEURE
12.1 Uansett det ovenfor anførte, er MuteBox ikke ansvarlig for forsinkelser og misligholdelse, helt eller delvist, som er en følge av en force majeure-begivenhet, herunder epidemier, krig, sivil ulydighet, streiker, lockout, blokkade, eksportforbud, beslagleggelse, valutarestriksjoner, knapphet på ressurser, brann, hærverk, tyveri, eller lignende omstendigheter som er utenfor MuteBox’ kontroll.
12.2 MuteBox vil informere kunden om slike omstendigheter fortest mulig.
12.3 Enhver part kan, uten ytterligere ansvar, heve avtalen når oppfyllelse har vært umuliggjort i mer enn 3 måneder grunnet force majeure.


13 ANSVARSBEGRENSNING
13.1 Uansett det ovenfor anførte, kan MuteBox’ ansvar overfor kunden ved erstatning og kompensasjon ikke overstige kjøpsprisen for den/de pågjeldende leveringer/defekte Produkter.

 

14 MARKEDSFØRING
16.1 Med mindre kunden spesifikt og skriftlig fraber seg det, er MuteBox berettiget til å benytte kundens navn og varemerke i sin markedsføring, herunder på MuteBox’ hjemmeside, sosiale medier og i nyhetsbrev.


15 LOVVALG OG VERNETING
17.1 Enhver tvist som måtte oppstå mellom partene skal avgjøres ved bruk av dansk rett med Retten i Kolding, Danmark som VERNETING. Den Internasjonale Kjøpsloven (CISG) brukes ikke.

Meld deg på og følg MuteBox